การจำแนกประเภทของรอก

 

มุมมองส่วนตัดขวาง

 

ตัวอย่างโดยใช้รอก